Prop. 2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk - 201617022 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
   
 
Titel:Prop. 2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
Utgivningsår:2016
Omfång:621 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:22
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 444 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser
till EU:s marknadsmissbruksförordning (kompletteringslagen). Den nya lagen innehåller de bestämmelser om utredningsbefogenheter och administrativa sanktioner som marknadsmissbruksförordningen föreskriver att medlemsstaterna ska införa. Bestämmelser som föranleds av marknadsmissbruksförordningen införs även i lagen om värdepappersmarknaden och lagen om elektronisk kommunikation. Följdändringar föreslås i lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

I propositionen föreslås vidare en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Lagen innehåller de bestämmelser som behövs för att genomföra marknadsmissbruksdirektivet. Med anledning av att straffskalorna för marknadsmissbruksbrott justeras föreslås även justeringar i motsvarande straffbestämmelser i lagen om handel med utsläppsrätter och lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

I propositionen föreslås också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som föranleds av marknadsmissbruksförordningen och de nya befogenheter som Finansinspektionen föreslås få.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.
 
  © 2017 Jure AB