Prop. 2016/17:26 Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter - 201617026 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:26 Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter
   
 
Titel:Prop. 2016/17:26 Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter
Utgivningsår:2016
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:26
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering. Den nya lagen föreslås gälla för ömsesidigt bistånd med indrivning m.m. av sanktionsavgifter för bristande efterlevnad av bestämmelser om utstationering. Lagen föreslås gälla i förhållande till EU:s medlemsstater och i förhållande till EES-länder utanför EU när dessa har anslutit sig till samarbetet. Kronofogdemyndigheten ska vara behörig myndighet vid bistånd enligt lagen. Det föreslås bestämmelser om ömsesidigt bistånd för att delge beslut om sanktionsavgifter och driva in dessa avgifter samt bestämmelser om s.k. vägransgrunder, dvs. när Kronofogdemyndigheten inte ska vara skyldig att verkställa en begäran om indrivning, och om uppskov med förfarandet. Vidare föreslås bestämmelser om bl.a. omräkning och överklagande.

Slutligen föreslås en följdändring i lagen om indrivning av statliga fordringar m.m.

Den nya lagen och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB