Prop. 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade - 201617057 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade
   
 
Titel:Prop. 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade
Utgivningsår:2016
Omfång:168 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:57
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och i syfte att renodla Polismyndighetens verksamhet föreslår regeringen nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter.

Regeringen föreslår också att Polismyndigheten ska få överlämna en transport av en frihetsberövad person till Kriminalvården. Förslagen innebär även att myndigheter som får begära hjälp vid transporter i vissa fall ska vända sig direkt till Kriminalvården med sin begäran. Regleringen innebär vidare att Kriminalvården får ett utökat ansvar och kan utföra fler transporter åt Polismyndigheten och andra myndigheter.

Regeringen föreslår också att en begäran om handräckning med stöd av vissa lagar om tvångsvård och utlänningslagen ska få göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans eller Kriminalvårdens särskilda befogenhet att använda våld eller tvång behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Regeringen föreslår även att Polismyndigheten ges ett övergripande ansvar för transporter som sker inom ramen för internationellt samarbete. Även dessa transporter ska få överlämnas av Polismyndigheten till Kriminalvården.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
 
  © 2017 Jure AB