Prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott - 201617131 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
   
 
Titel:Prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
Utgivningsår:2017
Omfång:132 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617131
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:131
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Bedrägerier med så kallade bluffakturor är ett allvarligt problem för både enskilda och samhället och vållar dessutom svårigheter i rättstillämpningen.

Svårigheterna har sin grund i att den straffrättsliga regleringen på detta fält inte är lämpligt avpassad efter omfattande systematiska förfaranden.I förlängningen innebär detta att brottslighetens systematik och samlade negativa effekt inte i tillräcklig utsträckning beaktas vid rubricering av brotten och inte heller får tillräckligt genomslag vid straffmätningen.

För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att det i brottsbalken förs in en straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri. Vad som därigenom straffbeläggs är att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Brottet föreslås få samma straffskala som de grova svårhetsgraderna av övriga centrala förmögenhetsbrott, det vill säga fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Regeringen lägger även fram flera förslag som tar sikte på regleringen av förmögenhetsbrotten i allmänhet.

Det föreslås till exempel att förekomsten av integritetskränkande inslag i samband med en gärning ska få större genomslag vid bedömningen av om brotten skadegörelse och stöld ska anses vara grova. Vidare föreslår regeringen att straffskalorna för skadegörelse och grov skadegörelse ska skärpas och därigenom bättre överensstämma med vad som gäller för övriga förmögenhetsbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB