Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete - 9789138245880 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
   
 
Titel:Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
Utgivningsår:2017
Omfång:89 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245880
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:9
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian handlar om hur individens rehabilitering kan stärkas inom ramen för rehabiliteringskedjan.

I promemorian föreslås att:

- en skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar,
- i planen bör ingå att arbetsgivaren vidtar anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder,
- det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare bör utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning,
- namnet på det arbetsplatsnära stödet bör ändras till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd,
- arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd bör kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år.

Lag- och förordningsändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB