Ds 2017:10 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete - 9789138245910 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:10 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete
   
 
Titel:Ds 2017:10 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete
Utgivningsår:2017
Omfång:56 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245910
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:10
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag om att Sverige ska ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare samt beakta tillhörande rekommendation.

För att möjliggöra ratificering och för att leva upp till konventionens krav i artikel 7 föreslås ändringar i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete (lagen om husligt arbete).

Förslagen innebär ett krav på att lämna skriftlig information till de arbetstagare som utför arbete i arbetsgivarens hushåll men som inte omfattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen).

Det föreslås att arbetsgivare senast en månad efter att en arbetstagare har börjat arbeta ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Om förutsättningarna för anställningen ändras och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren informerat om, eller skulle ha informerat om, så ska skriftlig information ges om ändringen inom en månad.

Därtill föreslås att en arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter att ge skriftlig information ska betala ersättning för den skada som uppkommer.

I övrigt är bedömningen att Sverige uppfyller de krav som ställs i konventionen. Tillhörande rekommendation bedöms inte föranleda
några särskilda åtgärder.

Ändringarna i lagen om husligt arbete föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB