Prop. 2016/17:192 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser - 201617192 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:192 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser
   
 
Titel:Prop. 2016/17:192 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser
Utgivningsår:2017
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617192
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:192
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i 7 kap. inkomstskattelagen.
Den ena ändringen avser undantag från skattskyldighet för allmännyttiga
ideella föreningar och registrerade trossamfund när de bedriver
näringsverksamhet. Ändringen tydliggör att undantaget gäller även i
situationer när de ideella föreningarna eller de registrerade trossamfunden får inkomster av att de upplåter rättigheter, när rättigheterna har uppkommit genom främjandet av de allmännyttiga ändamålen.

Den andra ändringen avser det s.k. fullföljdskravets utformning för
kollektivavtalsstiftelserna. Det föreslås att avgifter som betalas av
arbetsgivare till kollektivavtalsstiftelser inte ska beaktas vid tillämpning
av fullföljdskravet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB