Prop. 2017/18:73 En utvidgning av kapningsbrottet - 201718073 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:73 En utvidgning av kapningsbrottet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:73 En utvidgning av kapningsbrottet
Utgivningsår:2017
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:73
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Kapning och andra brott mot den civila luftfarten utgör allvarliga företeelser och har inte sällan samband med terrorism. I syfte att möta nya och framväxande hot på området har inom Förenta nationerna (FN) antagits ett protokoll till konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg (Pekingprotokollet) och en reviderad konvention för bekämpande av brott på den internationella civila luftfartens område (Pekingkonventionen). Överenskommelserna innebär bl.a. att det ska vara brottsligt att kapa luftfartyg med tekniska hjälpmedel eller att använda luftfartyg för att i brottsligt syfte transportera explosivt material och biologiska eller kemiska vapen.

I propositionen föreslås att Sverige ska tillträda protokollet och konventionen. Regeringen föreslår också att straffansvaret för kapning utvidgas till att omfatta den som olovligen med tekniskt hjälpmedel kapar luftfartyg eller andra transportmedel. Vidare föreslås att det utvidgas på så sätt att även lätta lastbilar ska ingå bland de transportmedel som kapningsbrottet omfattar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB