Prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning - 201718163 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning
Utgivningsår:2018
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718163
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:163
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900)
som syftar till att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring. Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Den andra ändringen innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg som är förenlig med detaljplanen.

Regeringen redovisar också en nationell strategi för klimatanpassning i
syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella
samordningen av detta arbete. Strategin aviserades i regeringens skrivelse Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning (rskr. 2015/16:87). Genom strategin möter regeringen också åligganden under Parisavtalet samt i EU:s strategi för klimatanpassning där en nationell strategi för klimatanpassning lyfts fram som ett centralt analytiskt instrument avsett att förklara och prioritera åtgärder och investeringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB