Ds 2018:15 Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang - 9789138247976 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:15 Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang
– Förslag till genomförande i svensk rätt
   
 
Titel:Ds 2018:15 Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt
Utgivningsår:2018
Omfång:658 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247976
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:15
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Utredarnas uppdrag har varit att överväga och föreslå författningsändringar som är nödvändiga för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna.

Utredarna har också haft i uppdrag att överväga och ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som direktivet erbjuder. Av uppdraget framgår att det i största möjliga utsträckning ska undvikas nya administrativa bördor för företagen och bevara systemet med näringslivets självreglering.

Utredarna har även getts möjlighet att – i mån av tid – ta upp andra närliggande frågor som har aktualiserats under utredningsarbetet. I uppdragsbeskrivningen har i detta sammanhang lyfts fram frågan om aktieägares rätt att, framför allt i publika aktiebolag, initiera ärenden på bolagsstämman.
 
  © 2017 Jure AB