Prop.2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan - 201718285 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop.2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
   
 
Titel:Prop.2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Utgivningsår:2018
Omfång:114 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718285
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:285
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Genom avtalet upprättas ett ramverk för förbindelserna mellan EU och Kuba. Syftet med avtalet är att konsolidera redan existerande relationer med Kuba samt att skapa ett instrument som underlättar för EU att stödja reformprocesser i landet och främja europeiska värderingar och intressen.

Avtalet ger möjlighet till samarbeten och dialog på en rad olika områden, bl.a. vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning,utvecklingssamarbete, jämställdhet och handel.

I avtalet betonar parterna särskilt vikten av att respektera de mänskliga
rättigheterna, de grundläggande friheterna, de demokratiska principerna
och rättsstatsprincipen, samt att de ska samarbeta och följa internationella regler i fråga om nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen

Förhandlingarna om ett avtal inleddes 2014 och i december 2016 undertecknade parterna ett färdigt avtal. Den 5 juli 2017 godkände Europaparlamentet avtalet, som börjadetillämpas provisoriskt mellan EU och Kuba den 1 november 2017.
 
  © 2017 Jure AB