Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen - 9789138248584 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen
   
 
Titel:Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen
Utgivningsår:2018
Omfång:107 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248584
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:34
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019.

Sverige uppfyller genom befintlig reglering i allt väsentligt de åtaganden som följer av direktivet. För att fullt ut genomföra direktivet föreslås i promemorian att det införs en särskild straffskala för grova fall av subventionsmissbruk med brottsbeteckningen grovt subventionsmissbruk. Straffet för grovt subventionsmissbruk föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. I promemorian föreslås vidare att Ekonomistyrningsverket ska fullgöra den upplysningsskyldighet som följer av artikel 15.3 i direktivet. Upplysningsskyldigheten förs enligt förslaget in i myndighetens instruktion. Slutligen föreslås att Sverige i fråga om svensk domstols behörighet att döma över brott enligt direktivet ska lämna vissa underrättelser till kommissionen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB