Ds 2018:38 Anpassad miljöprövning för en grön omställning - 9789138248669 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:38 Anpassad miljöprövning för en grön omställning
   
 
Titel:Ds 2018:38 Anpassad miljöprövning för en grön omställning
Utgivningsår:2018
Omfång:170 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248669
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:38
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

En utredare har sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig.

Regeringskansliet gav i januari 2018 en utredare i uppdrag att undersöka om det nuvarande systemet för miljöprövning av miljöfarlig verksamhet är utformat på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad negativ miljöpåverkan. Utredaren fick även i uppdrag att föreslå åtgärder för att prövningen av verksamheter enligt miljöbalken ska främja investeringar som bidrar till en grön omställning. Utredningen skulle även föreslå hur miljöprövningsprocessen kan bli effektivare och mer ändamålsenlig. Utredningen är en åtgärd inom regeringens arbete med Smart industri.

Utredningen konstaterar bland annat att tidigare genomförda effektiviseringsåtgärder kring införandet av ändringstillstånd får betraktas som framgångsrika och har bidragit till en effektivare och mer ändamålsenlig miljöprövningsprocess. Vidare föreslår utredaren att den bestämmelse som gör det möjligt att anmäla ändringar av miljötillstånd ska förtydligas.

Utredaren har även tittat på möjligheten att införa en så kallad grön gräddfil. Utredarens slutsats är att det med nuvarande pröv­nings­organisation och miljölagstiftningens systematik inte vore ändamålsenligt med ett förtursförfarande för vissa mål- och ärenden.

Utredaren pekar också ut att tydliga mål för handläggningstider för miljöprövningsdelegationer och mark- och miljödomstolar, under vissa förutsättningar, kan bidra till en skyndsammare handläggning utan att miljöskyddet försämras.

Avslutningsvis föreslår utredningen att en utökad möjlighet att anmäla ändringar av tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter bör ses över för att underlätta genomförandet av miljöförbättrande åtgärder, samt att en e-tjänst för ansökan om tillstånd bör införas för att underlätta miljötillståndsprövningen.
 
  © 2017 Jure AB