Prop. 2018/19:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning - 201819011 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning
   
 
Titel:Prop. 2018/19:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning
Utgivningsår:2018
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819011
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:11
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Ryssland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.

Protokollet innebär att avtalets tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta förmögenhetsskatt. Vidare görs vissa ändringar i fråga om beskattning av delägarbeskattade subjekt, dubbel hemvist, utdelning, justering av inkomst och realisationsvinst. Bestämmelser om begränsning av förmåner i fråga om s.k. offshore-inkomster införs. Avtalets regler för informationsutbyte uppdateras till gällande internationell standard.

Till följd av det projekt som OECD med stöd av G20-länderna har genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs även nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. I avtalets ingress förtydligas att avtalet inte syftar till att skapa förutsättningar för ickebeskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt. Vidare utvidgas möjligheterna till att begära ömsesidig
överenskommelse. Slutligen införs en bestämmelse som ger möjlighet för en avtalsslutande stat att neka avtalsförmåner i fall där det huvudsakliga syftet med en transaktion eller ett arrangemang var just att få förmånen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

I propositionen föreslås även att förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen ska upphöra att gälla.
 
  © 2017 Jure AB