Prop. 2018/19:39 Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning - 201819039 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:39 Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
   
 
Titel:Prop. 2018/19:39 Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
Utgivningsår:2019
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819039
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:39
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen reglerar bland annat frågor om rätt till tillträde till en hamn för att utföra hamntjänster och villkoren för detta samt frågor om finansiell insyn i hamnens verksamhet.

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till
EU:s hamntjänstförordning. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om skyldigheter för hamnledningen. En hamnledning som inte har följt vissa av bestämmelserna i hamntjänstförordningen ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en hamntjänsteleverantör. Hamnledningen ska vidare se till att en hamninfrastrukturavgift tas ut. Hamnledningar och hamntjänsteleverantörer ska vara skyldiga att lämna den information och de handlingar som är nödvändiga för en prövning av klagomål om huruvida hamntjänstförordningen har följts. Prövningsmyndigheten ska få besluta de förelägganden som behövs för prövningen och för att de som omfattas av prövningen ska fullgöra sina skyldigheter.

Propositionen innehåller också förslag till ändring i lagen (1981:655)
om vissa avgifter i allmän hamn.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 24 mars
2019.
 
  © 2017 Jure AB