Prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter - 201819056 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
Utgivningsår:2019
Omfång:301 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819056
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:56
Ämnesord:EU-rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att verksamheten hos institutionella investerare och kapitalförvaltare ska göras mer transparent genom att de offentliggör sina principer för aktieägarengagemang.

Institutionella investerare ska också offentliggöra delar av sina investeringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare. Kapitalförvaltare ska lämna årliga redogörelser till de institutionella investerare som de träffat överenskommelser med.

Regeringen föreslår också att röstningsrådgivares verksamhet ska regleras i lag. De ska tillämpa en uppförandekod, offentliggöra hur undersökningar, råd och röstningsrekommendationer utarbetas och till sina kunder redovisa intressekonflikter. Finansinspektionen ska ha tillsyn över dem.

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i noterade aktiebolag. Riktlinjerna för ersättning får ett mer detaljerat innehåll. Bolaget ska beskriva det gångna årets utbetalda och innestående ersättningar i en särskild rapport. Aktieägarna får ta ställning till rapporten på årsstämman. Regeringen föreslår också en ny beslutsordning för väsentliga transaktioner med närstående. Den innebär bl.a. att transaktionerna ska underställas bolagsstämman och att styrelsen dessförinnan ska lämna en särskild redogörelse.

Ändringarna genomför ett EU-direktiv. Syftet med direktivet är att skapa ett ökat engagemang hos aktieägarna och företagsledningarna och att motverka kortsiktiga risktaganden i noterade aktiebolag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 10 juni 2019.
 
  © 2017 Jure AB