Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok X av Sandberg Fredrik, Chen Kelly, Schultz Mårten - 9789172237636 - Jure bokhandel

 

 
 
Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok X
   
 
Författare:Sandberg Fredrik , Chen Kelly , Schultz Mårten
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok X
Utgivningsår:2019
Omfång:524 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237636
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 33
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 625 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Detta är det tionde året som Centret ger ut en antologi med ett urval av de uppsatser som forskare och andra knutna till Centret producerat under det gångna året. Uppsatserna speglar dynamiken och mångsidigheten i den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, europarätt, fastighetsrätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, komparativ rätt, medierätt, processrätt, sakrätt, skadeståndsrätt samt andra interdisciplinära ämnen.

INNEHÅLL:

Fair Compensation for Telecom Rights in Land in Sweden and the UK
Elisabeth Ahlinder

Brexit – reflexioner kring utgången och lärdomar
för framtiden
Ulf Bernitz

Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser.
För hur lång tid kan de vara tillåtna?
Ulf Bernitz

Nordic Law: Position and Possibilities
Ulf Bernitz

Skiljeklausuler och utomobligatoriska skadeståndsanspråk
– Piercing the Contractual Veil?
Stina Bratt

Psykiska arbetsskador
– ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel
Mia Carlsson

Något om relationen mellan borgen och kreditförsäkring
Lars Gorton och Johan Adestam

Bevisbördans placering i fordringsmål – en rättsfallsstudie
Alexander Hardenberger

Finns det en processuell omöjlighetslära?
Lars Heuman

Om uppkomsten av allmänna skadestånds­principer
– exemplet contra bonos mores som en dolusprincip
i svensk rätt
Jan Kleineman

Konstitutionell skadeståndsrätt
– Framtidsvision eller demokratisk återvändsgränd?
Jan Kleineman

Professionsutövares ansvarsbegränsningar
Jan Kleineman

Rättsmissbruk genom att dra fördel av eget illojalt agerande
Gertrud Lennander

Kapstadskonventionen och svensk kreditsäkerhetsrätt
Göran Millqvist

Tillförande av fastighets­anknutna objekt
En liten studie i rättssubjektivitetens gränser
Jori Munukka

Vad krävs för att försäkringsersättning ska förfalla till betalning?
Marcus Radetzki

Blocking Measures and Proportionality; Freedom to
Conduct a Business, Freedom of Information and
Balancing of Interests
Jan Rosén

Tre teser om korruptionen i Sverige
Claes Sandgren

Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt och borgenärsskydd – och äganderätten
Johan Sandstedt

14 dagar av ostoppbar terror
Mårten Schultz

Den hemliga försäkringsrätten – något om normers
tillgänglighet som relevanskriterium
Jessika van der Sluijs

Misstagsbetalning av annans skuld
Regress mellan försäkringsbolag i ljuset av en norsk dom
Alexander Unnersjö

Om aktieägares lojalitetsplikt
Jessica Östberg

Något om framtida medlemmars intresse och
SAS-principen i ljuset av NJA 2013 s. 117
Jessica Östberg
 
  © 2017 Jure AB