Prop. 2018/19:137 Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg - 201819137 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:137 Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg
   
 
Titel:Prop. 2018/19:137 Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg
Utgivningsår:2019
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:137
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 2016 om genomförande av avtalet om genomförande av ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 som ingicks den 21 maj 2012 mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i Europeiska unionen (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna inom Europeiska unionen (Europêche).

I fartygssäkerhetslagen (2003:364) införs krav på ett nytt certifikat för
vissa fiskefartyg som kallas sjöarbetscertifikat för fiskefartyg. I samma lag föreslås även att en befintlig bestämmelse om ombordanställdas bostads och fritidsmiljö görs tillämplig även på andra än ombordanställda i vissa fall. Det föreslås vidare en regel om att kost och vatten ska tillhandahållas ombordanställda utan kostnad. Det föreslås också en följdändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Förslagen innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlämnas till ett utländskt organ. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 november 2019.
 
  © 2017 Jure AB