Prop. 2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag - 201819164 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
   
 
Titel:Prop. 2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
Utgivningsår:2019
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819164
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:164
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Förslagen innebär bland annat följande:

- Tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas så att företagsbot, utöver i näringsverksamhet, även ska kunna åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har begåtts i utövningen av annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget.

- Företagets finansiella ställning ska beaktas vid bestämmandet av
företagsbotens storlek när det är fråga om ett större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd. För dessa fall höjs maximibeloppet för företagsboten från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.

- Samordningen av påföljd och företagsbot bör i första hand ske när företagsboten bestäms (sanktionskumulation). En särskild bestämmelse införs om att en företagsbot ska kunna jämkas eller efterges om företagets ägare döms till påföljd och den samlade reaktionen på brottsligheten annars skulle bli oproportionerligt sträng.

- Svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott och möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande utökas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB