Prop. 2019/20:22 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet - 201920022 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:22 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2019/20:22 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
Utgivningsår:2019
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:22
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 En ny bestämmelse införs som innebär att en sådan verksamhet för
behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig endast får tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kap. miljöbalken. Vad som är en biprodukt förtydligas så att lydelsen bättre överensstämmer med lydelsen i avfallsdirektivet.

Innebörden av uttrycket ”bortskaffa avfall” ändras så att det blir
tydligt att det omfattar även förberedande åtgärder inför bortskaffandet.
Bestämmelsen om hur avfall ska hanteras preciseras så att den som
hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. I bestämmelsen anges även exempel på omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen.

Alla som hanterar avfall omfattas av bestämmelsen. Det innebär att även aktörer som inte fysiskt befattar sig med avfallet, t.ex. handlare och mäklare, omfattas. Slutligen införs ett krav på att en dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla de villkor som behövs när det gäller åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB