Prop. 2019/20:37 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering - 201920037 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:37 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
   
 
Titel:Prop. 2019/20:37 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
Utgivningsår:2019
Omfång:184 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:37
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition finns förslag till de ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av EU:s förordning om värdepapperisering ((EU) 2017/2402).

Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen överförs. I propositionen föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen.

I propositionen föreslås även en ändring som rör första tillämpning av
en bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden som ännu
inte har trätt i kraft, enligt vilken svenska emittenter vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Ändringen innebär att kravet ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Den nya lagen och lagändringarna till följd av EU:s förordning om
värdepapperisering föreslås träda i kraft den 1 februari 2020 och ändringen i fråga om lagen om värdepappersmarknaden den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB