Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XI av Bengtsson Algot, Sandberg Fredrik, Schultz Mårten - 9789172238039 - Jure bokhandel

 

 
 
Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XI
   
 
Författare:Bengtsson Algot , Sandberg Fredrik , Schultz Mårten
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XI
Utgivningsår:2020
Omfång:492 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238039
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 37
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 625 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Detta är det elfte året som Centret ger ut en antologi med ett urval av de uppsatser som forskare och andra knutna till Centret producerat under det gångna året. Uppsatserna speglar dynamiken och mångsidigheten i den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns avtalsrätt, allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, europarätt, fastighetsrätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, immaterialrätt, komparativ rätt, processrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, skatterätt och andra interdisciplinära ämnen.

INNEHÅLL:

Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta
Elisabeth Ahlinder

Passivitet inom avtalsrätten
Niklas Arvidsson och Lars Gorton

Bankstöd och resolution i Sverige och EU
Ulf Bernitz

Oklarhetsregeln och oskäliga avtalsvillkor: ny rättsutveckling för konsumentavtal
Ulf Bernitz

Saluförbud för vitaminpreparat i strid mot unionsrätten
Ulf Bernitz

Tillåtligheten av lagstiftning och generella normbeslut som ingriper i en pågående rättegång - Reflexioner kring HFD 2017 ref. 53 om rättvis rättegång (rättsprövning av regeringsbeslut rörande Nordkalks kalkstensbrytning på Gotland)
Ulf Bernitz

Förfogandelegitimation och teknikneutralitet
Emil Elgebrant

The Green Promise – Contract Law and Sustainable
Purpose Bonds
Sara Göthlin

Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal
Lars Heuman

Begreppet ”samma skada” och varför en revisor inte bör kunna övervältra sitt oaktsamhetsansvar på bolagets styrelse
Jan Kleineman

Förtydligandet av det allmännas skadeståndsrättsliga informationsansvar
Jan Kleineman

Jura novit curia och advokaternas oro för överraskande rättstillämpning
Jan Kleineman

Robotrådgivning – finns det?
Jan Kleineman

Att hantera skatteregler som är i strid med EU-rättens grundläggande friheter
Del 1 av 2
Johan Landström

Att hantera skatteregler som strider mot de grundläggande friheterna
Del 2 av 2
Johan Landström

Överlåtelse av återvinningsbar egendom
Gertrud Lennander

Om surrogation och utmätningsfri egendom
Göran Millqvist

Some observations on Starbucks, Fiat, and their
potential impact on future amendments to the
arm’s length principle
Jérôme Monsenego

Ansvaret vid överlåtelse av bostadsrätt
Jori Munukka

Skogsbranden i Västmanland – skada i följd av trafik?
Marcus Radetzki

Hållbara advokater
Biörn Riese

Novelty, Idea or New Meaning as Criteria for
Copyright Protection?
- Transitions in Swedish Design Law
Jan Rosén

Novus actus interveniens
Mårten Schultz

Rekvisitet oriktig uppgift – nytt begreppsinnehåll i allmän domstol?
Teresa Simon-Almendal

Om besök – välkomna och ovälkomna
- Oannonserade platsundersökningar i banker
ur ett rättighetsperspektiv
Gustaf Sjöberg

Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen
Jessika van der Sluijs

The positioning of the Supreme Courts in Sweden
– a democratic oddity?
Mauro Zamboni

Till frågan om behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten i ljuset av hovrättspraxis
Jessica Östberg
 
  © 2017 Jure AB