Prop. 2019/20:111 Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring - 201920111 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:111 Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring
   
 
Titel:Prop. 2019/20:111 Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring
Utgivningsår:2020
Omfång:79 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:111
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition görs bedömningen att det bilaterala avtalet mellan
Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring är direkt tillämpligt i Sverige, och att det därför inte behövs några bestämmelser som genomför avtalet. Vissa bestämmelser i lagen om utländska filialer m.m., lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och försäkringsrörelselagen berörs av avtalet, och det föreslås därför att det i dessa lagar ska införas bestämmelser som upplyser om avtalet. Det bedöms vidare att det inte krävs någon ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning
av avtalet.

Det föreslås också en rättelse i lagen om utländska försäkringsgivares
och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB