Prop. 2019/20:149 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång - 201920149 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:149 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
   
 
Titel:Prop. 2019/20:149 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
Utgivningsår:2020
Omfång:99 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:149
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Det har skett en betydande samhällsutveckling sedan straffskalorna för immaterialrättsintrång fick sin nuvarande utformning. Betydelsen av immateriella rättigheter har ökat väsentligt samtidigt som det har utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Det är angeläget att strafflagstiftningen är utformad så att denna typ av brottslighet kan mötas med påföljder som står i proportion till brottens allvar.

I propositionen föreslås därför att straffskalorna för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång skärps genom att särskilda straffskalor för uppsåtliga grova brott införs i samtliga immaterialrättsliga lagar. Straffet föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt föreslås att det särskilt ska beaktas om gärningen har föregåtts av särskild planering, har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form, har varit av större omfattning eller annars har varit av särskilt farlig art. Vidare föreslås att nya brottsbeteckningar ska införas och att åtalsprövningsreglerna i de immaterialrättsliga lagarna ändras så att åklagare får väcka allmänt åtal för brott endast om åtalet är motiverat från allmän synpunkt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.
 
  © 2017 Jure AB