Prop. 2019/20:148 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor - 201920148 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:148 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor
   
 
Titel:Prop. 2019/20:148 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor
Utgivningsår:2020
Omfång:101 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:148
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstepensionskassor enligt den upphävda lagen om understödsföreningar ska få undantas från vissa bestämmelser i försäkringsrörelselagen och från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Det gäller i fråga om försäkringsrörelselagen bestämmelser om information, försäkringsfrämmande verksamhet, tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav, interna modeller, företagsstyrning och grupptillsyn. Enligt förslaget ska föreningarna i stället uppfylla särskilt anpassade krav på information, ett schablonberäknat kapitalkrav, tillräckliga tillgångar och en sund och ansvarsfull styrning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om kraven. Särskilda anpassningar av kraven ska göras för mindre föreningar. Föreningar som beviljas undantag ska inte behöva tillämpa vissa associationsrättsliga bestämmelser i försäkringsrörelselagen eller
bestämmelserna om information i försäkringsavtalslagen. Det ska även gälla vissa särskilda bestämmelser om tillsyn.

Det föreslås vidare att föreningarna inte ska omfattas av definitionen av företag av allmänt intresse i revisorslagen, och att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och lagen om försäkringsdistribution inte ska tillämpas på dem.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
 
  © 2017 Jure AB