Förvaltningslagen av Fäger Catarina - 9789144133997 - Jure bokhandel

 

 
 
Förvaltningslagen
– En kommentar med inriktning mot socialt arbete
   
 
Författare:Fäger Catarina
Titel:Förvaltningslagen – En kommentar med inriktning mot socialt arbete
Utgivningsår:2020
Omfång:199 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144133997
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

Den nya förvaltningslagen gäller sedan den 1 juli 2018. I lagen finns bestämmelser om handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter. I boken kommenteras förvaltningslagen på ett enkelt och pedagogiskt sätt med kopplingar till lagar inom socialrätten som innehåller avvikande bestämmelser, bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hänvisningar görs också till kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningslagen - en kommentar med inriktning mot socialt arbete är i första hand avsedd att användas som lärobok vid grundläggande studier i ämnet förvaltningsrätt inom socionomprogrammet. Den kan också vara till nytta för andra som kommer i kontakt med förvaltningslagen, såsom socialsekreterare och andra personer som arbetar med sociala ärenden, till exempel jurister.

Innehållsförteckning
Förord 9
Förkortningar  11
Allmänt om den nya förvaltningslagen  13
Förklaringar av vissa ord och uttryck  15
Beslut 15
Delgivning 15
Domstolar 17
Förvaltningsmyndighet 17
Förvaltningsrättsligt överklagande 17
Handläggning av ärende 17
Kommunicering 18
Laga kraft 18
Laglighetsprövning 18
Myndighetsutövning 18
Part  19
Rättidsprövning 19
Förvaltningslagen (2017:900) 21
Lagens tillämpningsområde  23
1 § Lagen gäller i förvaltningsverksamhet  23
2 § Undantag för kommunala ärenden där besluten kan laglighetsprövas 27
3 § Undantag för brottsbekämpande verksamhet  30
4 § Avvikande bestämmelser i andra lagar eller i förordningar  31
Grunderna för god förvaltning  33
5 § Legalitet, objektivitet och proportionalitet  33
6 § Service  37
7 § Tillgänglighet  40
8 § Samverkan  43
Allmänna krav på handläggningen av ärenden  47
9 § Utgångspunkter för handläggningen 47
10 § Partsinsyn  50
11–12 § Åtgärder om handläggningen försenas  53
13 § Tolkning och översättning  60
14–15 § Ombud och biträde  65
16–18 § Jäv  73
Hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in  82
19 § Framställningar från enskilda  82
20 § Åtgärder för att rätta till brister i en framställning  86
21 § Bekräftelse av handlingar  88
22 § Hur ankomstdagen för handlingar bestäms  89
Beredning av ärenden  92
23 § Utredningsansvaret  92
24 § När får man lämna uppgifter muntligt?  96
25 § Kommunikation  99
26 § Remiss  107
27 § Dokumentation av uppgifter  110
Myndighetens beslut  113
28 § Hur beslut fattas  113
29 § Omröstning 116
30 § Reservation och avvikande mening  119
31 § Dokumentation av beslut  121
32 § Motivering av beslut 124
33–34 §§ Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till  129
35 § När beslut får verkställas 134
Rättelse och ändring av beslut 138
36 § Rättelse av skrivfel och liknande  138
37 § När en myndighet får ändra ett beslut  141
38 § När en myndighet ska ändra ett beslut  146
39 § När en myndighet får ändra ett beslut som har överklagats 149
Överklagande 151
40 § Till vilken myndighet överklagas beslut?  151
41 § Vilka beslut får överklagas?  155
42 § Vem får överklaga ett beslut?  159
43 § Hur överklagar man ett beslut?  161
44 § Överklagandetiden  164
45–46 §§ Beslutsmyndighetens åtgärder  167
47–48 §§ Överinstansens åtgärder 174
Föreläggande när handläggningen har försenats  179
49 § Föreläggande när handläggningen har försenats  179
Paragrafnyckel 183
Källor 185
Sakregister 187
 
  © 2017 Jure AB