Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter - 9789138251355 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
   
 
Titel:Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Utgivningsår:2021
Omfång:390 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251355
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:30
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. I den kompletterande lagen finns en upplysning
om att Finansinspektionen är den behöriga myndigheten enligt förordningen och i lagen utses Riksgäldskontoret till resolutionsmyndighet. Regeringen ska utöva det behöriga ministeriets
funktioner enligt förordningen. Promemorian föreslår därtill att två, temporära statliga stöd till centrala motparter införs. Förordningen möjliggör, under vissa villkor, att sådana stöd införs på nationell nivå. De nya stöden liksom de stöd som följer direkt av förordningen föreslås finansieras av stabilitetsfonden. Bestämmelser om stöden
införs i den kompletterande lagen medan bestämmelser om finansiering införs i lagen om statligt stöd till kreditinstitut, som föreslås ändra namn till lagen om statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden. Promemorian föreslår att bestämmelser om ingripandeåtgärder och sanktioner vid överträdelser av förordningen införs i den kompletterande lagen. Införandet av de statliga stöden föranleder förändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Promemorian lämnar också förslag om överklagandemöjligheter, övergångsbestämmelser och följdändringar i annan lagstiftning.

Den nya lagen och ändringar i befintlig lagstiftning föreslås träda i kraft den 12 augusti 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 3 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB