Prop. 2020/21:96 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer - 202021096 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:96 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer
   
 
Titel:Prop. 2020/21:96 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer
Utgivningsår:2021
Omfång:128 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:96
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag på genomförande av den rätt till s.k.dröjsmålstalan som följer av EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Förslaget innebär att en sökande som inte har fått något beslut inom de tidsgränser som gäller för handläggningen i ett ärende om erkännande av yrkeskvalifikationer, utfärdande av europeiskt yrkeskort för yrkesutövning i en annan stat eller överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort till en annan stat har rätt att begära en förklaring av en domstol att ärendet uppehålls. Om en domstol bifaller en sådan begäran ska den förelägga myndigheten att snarast avgöra ärendet. Det föreslås också en särskild reglering om dröjsmålstalan för ärenden om etablering under svensk advokattitel.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.
 
  © 2017 Jure AB