Ds 2021:6 Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering - 9789152500309 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:6 Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
   
 
Titel:Ds 2021:6 Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
Utgivningsår:2021
Omfång:144 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500309
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:6
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Den 20 juni 2019 antogs i EU ett nytt direktiv på insolvens­rättens område. I pro­memorian behandlas genom­förandet av insolvens­direktivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer och om effek­tivare insolvens­förfaranden. I pro­memorian lämnas förslag till några förtyd­liganden i de svenska skuld­sanerings­reglerna för att säker­ställa att svensk rätt lever upp till direk­tivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer. I övrigt bedöms de svenska reglerna stå i överens­stäm­melse med direktivet.

I promemorian behandlas även vissa frågor kopplade till Krono­fogde­myndig­hetens roll som betalnings­förmedlare i skuld­sanerings­verk­sam­heten. Dessa frågor saknar samband med genom­förandet av det nya direktivet. Det föreslås att en borgenär som anmäler sin fordran i ett skuld­sanerings­ärende samtidigt ska lämna uppgift om borge­närens namn och person- eller organi­sations­nummer. Vidare föreslås att inbetalda medel i ett skuld­sanerings­ärende som huvud­regel ska betalas ut till borge­närerna genom insätt­ning på bank­konto och att Krono­fogde­myndigheten ska ha möjlig­het att hantera inbetalda medel som när betalnings­planen i en skuld­sanering har löpt ut inte har kunnat betalas ut till en borgenär.

Författnings­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.
 
  © 2017 Jure AB