Prop. 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet - 202021112 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet
   
 
Titel:Prop. 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet
Utgivningsår:2021
Omfång:145 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:112
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

För att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande, tydligare och motverka skatteundandragande samt dubbelbeskattning föreslås i propositionen att det i lagen om tobaksskatt införs en skatt på så kallad övrig tobak, avdragsrätt för godkända lagerhållare samt tillhörande administrativa regler och kontrollregler om bl.a. distansförsäljning och
innehavsbeskattning.

Syftet med beskattningen är framför allt att komma till rätta med de
problem som gränsdragningen och skillnaderna mellan skattepliktig
röktobak och tobak som inte är skattepliktig medför samt för att motverka att aktörer medvetet felklassificerar tobaksvaror och hanterar
punktskattepliktiga varor illegalt. Tobaksbeskattningen blir på detta sätt
mer heltäckande. Den tobak som föreslås beskattas benämns övrig tobak och avser tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Särskilda regler införs om distansförsäljning av snus,
tuggtobak eller övrig tobak. Godkända lagerhållare får göra avdrag för
redan betald skatt på röktobak som används vid tillverkningen av
tobaksprodukter som omfattas av lagen om tobaksskatt. En ny
bestämmelse om skattskyldighet införs för den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige. Åtgärderna kompletteras med att tillämpningsområdet för lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter utsträcks till att omfatta vissa flyttningar av snus, tuggtobak samt övrig tobak.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 vad gäller bestämmelser om godkända lagerhållare, registrerade distansförsäljare och kompletteringar i skatteförfarandelagen och i övrigt den1 augusti 2021.

I propositionen föreslås även vissa följdändringar i skatteförfarandelagen med anledning av propositionen Vissa ändringar i avfallsskattelagen. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB