Prop. 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansök­ningar i utsök­nings­förfarandet - 202021161 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansök­ningar i utsök­nings­förfarandet
   
 
Titel:Prop. 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansök­ningar i utsök­nings­förfarandet
Utgivningsår:2021
Omfång:157 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:161
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i utsök­nings­balken i syfte att under­lätta situa­tionen för gälde­närer som har löne­utmät­ning och att effekti­vi­sera ut­sök­nings­för­farandet.

En gäldenär som inte kan betala sina för­fallna skulder kan bli föremål för löne­utmät­ning hos Krono­fogde­myndig­heten. Utmät­ningen kan pågå under lång tid och många lever då på knappa ekono­miska resurser. Särskilt gälde­närer som har barn kan ha svårt att få pengarna att räcka hela månaden. Regeringen före­slår därför att det belopp som en gälde­när får förbe­hålla sig vid löne­utmät­ning höjs för barn­familjer. Det ska också bli tydli­gare att en gälde­när kan få anstånd med betal­ningen mer än en gång under pågå­ende löne­utmät­ning. Genom förs­lagen kan fler gälde­närer få en drägli­gare vardag och lät­tare han­tera oförut­sedda händel­ser, som t.ex. sjuk­dom.

I syfte att skapa en mer resurs­effektiv han­tering före­slår regeringen att Krono­fogde­myndig­heten inte längre ska behöva ändra ett beslut om löne­utmät­ning om resul­tatet av ändringen skulle vara obetyd­ligt.

För att bättre utnyttja digi­tali­seringens möjlig­heter föreslår regeringen dess­utom att en ansökan om utmät­ning eller annan verk­ställig­het ska kunna ges in till Krono­fogde­myndig­heten digitalt.

Lagändringen som rör för­behålls­belop­pen föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och lag­änd­ringarna i övrigt den 1 augusti 2021.
 
  © 2017 Jure AB