Prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion - 202021187 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion
   
 
Titel:Prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion
Utgivningsår:2021
Omfång:151 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021187
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:187
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I maj 2018 antogs en ny EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, som ersätter den nuvarande EU-förordningen på området. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden för att anpassa svensk lagstiftning till förordningen.

Ändringarna innebär bl.a. att Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets möjlighet att delegera uppgifter till kontrollorgan utvidgas och att ett nytt bemyndigande införs som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att lämna de uppgifter som en myndighet behöver för handläggning av EU-stöd för ekologisk produktion.

Därutöver lämnas förslag som innebär att den myndighet som har delegerat uppgifter till ett kontrollorgan har rätt att överklaga en länsstyrelses beslut, om länsstyrelsen ändrar ett beslut som har fattats av kontrollorganet. Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild föreslås vidare att den delegerande myndigheten ska vara den enskildes motpart, sedan handlingarna överlämnats till domstolen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB