Prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybarhetdirektivet - 202021185 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybarhetdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybarhetdirektivet
Utgivningsår:2021
Omfång:129 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021185
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:185
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i anläggningar av en viss storlek. För att sådana biobränslen ska kunna få ett hållbarhetsbesked, vilket exempelvis krävs för skattenedsättning eller tilldelning av elcertifikat, får de inte komma från mark med stor biologisk mångfald eller stora kollager. Det föreslås också begränsningar för hur höga utsläppen av växthusgaser får vara.

Det föreslås särskilda hållbarhetskriterier för skogsbiomassa som används för produktion av biodrivmedel och biobränslen. Om avfall och restprodukter som kommer från jordbruksmark används för framställning av biodrivmedel eller biobränslen, ska det finnas övervaknings- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på jordbeskaffenheten och markens kollager.

De föreslagna lagändringarna är föranledda av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Ändringarna i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Ändringarna i lagen om elcertifikat och i lagen om skatt på energi föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB