Ds 2021:22 Avveckling av flottningslagstiftningen? - 9789152501627 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:22 Avveckling av flottningslagstiftningen?
   
 
Titel:Ds 2021:22 Avveckling av flottningslagstiftningen?
Utgivningsår:2021
Omfång:55 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152501627
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:22
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Utrednings­upp­draget syftar till en avveck­ling av flott­nings­lag­stift­ningen, sedan flott­ningen i Sverige upphört på 1990-talet. Enligt prome­morian saknas det anled­ning att räkna med att flott­ningen skulle återupptas i en framtid under sådana för­hållan­den att den nuva­rande lag­stift­ningen alltjämt skulle inne­bära en lämplig reglering. Det finns alltså inte något skäl att behålla denna med tanke på ett åter­upp­tagande.

Ett problem sedan flott­ningen upphört är emellertid vad som ska ske med alla de anlägg­ningar av olika slag som finns kvar i vatten­dragen och på deras stränder. Sådana anlägg­ningar anses sakna ägare och under­hålls­ansvarig. Delvis används de numera för andra ända­mål, men de flesta ligger oanvända; många av dem inne­bär risker för miljön eller för skador av annat slag. I prome­morian disku­teras en ordning där enligt beslut av läns­styrelsen de skulle få övertas av ägaren av den fastig­het där de finns eller upp­låtas till någon annan för att nyttjas mot att denne övertar anlägg­ningens under­håll. Bort­skaffandet av en anlägg­ning skulle kräva tillstånd, såvitt gäller utriv­ning av domstol och i andra fall av läns­styrelsen. I en bilaga till prome­morian har intagits en skiss till lag­stiftning med detta inne­håll.

Utredningen har dock avstått från att nu lägga fram ett lag­förslag med denna inne­börd, efter­som det är oklart hur det skulle gå ihop med sådana mera omfat­tande reformer av vatten­lag­stift­ningen som för när­varande över­vägs i Miljö­departe­mentet. Lagstift­nings­frågan bör bedömas i ett sådant större samman­hang. Förslaget i prome­morian är därför begränsat till att ange en rad lagar eller lag­bestäm­melser som bör upp­hävas eller ändras med anled­ning av flott­ningens upp­hörande.
 
  © 2017 Jure AB