Prop. 2020/21:217 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer - 202021217 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:217 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer
– Våld och andra kränk­ningar i nära relationer är ett allvarligt samhälls­problem.
   
 
Titel:Prop. 2020/21:217 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer – Våld och andra kränk­ningar i nära relationer är ett allvarligt samhälls­problem.
Utgivningsår:2021
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021217
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:217
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

För att bättre återspegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen följande straff­skärp­ningar:

- Minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år.

- Straffet för över­trädelse av kontakt­förbud skärps så att böter tas bort från straff­skalan.

- Mindre allvarliga över­trädelser av kontakt­förbud ska inte längre vara fria från straff utan i stället straffas med böter.

Det behövs också ytter­ligare åtgärder för att före­bygga och bekämpa våld och andra kränk­ningar samt skydda dem som utsätts. Regeringen föreslår därför följande:

- Förtal och grovt förtal ska kunna ingå som ett led i dels grov frids­kränk­ning och grov kvinno­frids­kränkning, dels olaga förföljelse.

- Ett utvidgat kontakt­förbud ska kunna förenas med villkor om elektro­nisk över­vak­ning som en första­hands­åtgärd.

- Det s.k. väsent­lig­hets­kravet för kontakt­förbud avseende en gemen­sam bostad och för särskilt utvidgat kontakt­förbud tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB