Prop. 2021/22:21 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien - 202122021 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:21 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien
   
 
Titel:Prop. 2021/22:21 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien
Utgivningsår:2021
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122021
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:21
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande.

Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Avtalet avser att ersätta 1980 års skatteavtal mellan Sverige och Jugoslavien såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Slovenien.

Det nya avtalet uppfyller nya internationella standarder som syftar till
att motverka skatteflykt och skatteundandragande genom avtalsmissbruk.

Även informationsutbytet uppdateras till nu gällande internationella
standarder.

I fråga om beskattningsreglerna införs bl.a. tydligare regler för inkomster som uppbärs genom delägarbeskattade subjekt. Reglerna för justering av inkomst vid felprissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap moderniseras. Beskattningen av pensioner och liknande utbetalningar ändras. En övergångsbestämmelse gör det dock möjligt för den som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av pension eller liknande utbetalning att fortsätta låta sig beskattas enligt de gamla reglerna.
 
  © 2017 Jure AB