Prop. 2021/22:27 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen - 202122027 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:27 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
   
 
Titel:Prop. 2021/22:27 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
Utgivningsår:2021
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:27
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen kompletteras.

Förslaget innebär att vid bedömningen av om ett visst företag utgör ett fåmansföretag ska en fysisk person som är delägare och verksam i betydande omfattning i företaget, och samtidigt har ett bestämmande inflytande över en stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget, anses äga den juridiska personens andelar i det prövade företaget. Förslaget syftar till att säkerställa att det inte är möjligt att kringgå de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12- reglerna, genom att t.ex. en stiftelse ges röststarka aktier i ett fåmansägt företag för att utdelningsinkomster från den bedrivna verksamheten i företaget ska kunna delas ut till kretsen av verksamma aktieägare utan att bli föremål för den särskilda beskattningen för delägare i fåmansföretag.

I propositionen föreslås också att den s.k. utomståenderegeln
kompletteras. Enligt förslaget ska ett företag inte anses ägt av utomstående till den del företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare och företagets verksamma delägare eller en sådan delägares närstående kan få del av medel eller förmåner från den juridiska personen i viss omfattning.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB