Prop. 2021/22:102 Gränsöverskridande distribution av fonder - 202122102 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:102 Gränsöverskridande distribution av fonder
   
 
Titel:Prop. 2021/22:102 Gränsöverskridande distribution av fonder
Utgivningsår:2022
Omfång:346 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122102
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:102
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagändringar med anledning av att det har gjorts ändringar i de EU-direktiv som reglerar fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) och att det har införts en EU-förordning om gränsöverskridande distribution av fonder.

Förslagen innebär i huvudsak följande.

- Fondföretag och förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som marknadsför en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige ska här i landet tillhandahålla funktioner för att bl.a. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna i fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden.

- Fondbolag och AIF-förvaltare ska lämna viss ytterligare information när de bedriver gränsöverskridande verksamhet inom EES.

- När fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare upphör att marknadsföra andelar i företaget eller i en alternativ investeringsfond i Sverige ska de bl.a. lämna ett allmänt erbjudande om inlösen utan avgift av andelar i fonden som innehas av investerare här i landet.

- Det införs en reglering om s.k. sonderande marknadsföring. AIF-förvaltare som har tillstånd som avses i AIFM-direktivet ges möjlighet att pröva intresset hos potentiella professionella investerare med hemvist eller säte inom EES för en alternativ investeringsfond som ännu inte är etablerad i ett land inom EES eller som är etablerad i ett land inom EES men ännu inte är anmäld för marknadsföring i det land där de potentiella investerarna har sin hemvist eller sitt säte.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022 respektive den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB