Prop. 2021/22:93 Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år - 202122093 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:93 Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
   
 
Titel:Prop. 2021/22:93 Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
Utgivningsår:2022
Omfång:45 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122093
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:93
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en särskild begränsningsregel som innebär att möjligheten att dra av tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör i sin helhet om underskotten har utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.

Bedömningen av om underskotten har utgjort det övervägande skälet till ägarförändringen ska göras med hänsyn till omständigheterna. Det ska särskilt beaktas om det i förvärvet inte har ingått något företag som innehar andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar på företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget före ägarförändringen, eller något företag som bedriver rörelse. Syftet med bestämmelserna är att motverka handel med underskottsföretag och att beloppsspärren kringgås.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022 och tillämpas vid ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021. Förslaget har den 10 juni 2021 aviserats i en skrivelse till riksdagen (skr. 2020/21:212). Regeringen anser att det finns särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa de föreslagna bestämmelserna från och med dagen efter det att skrivelsen har överlämnats till riksdagen, dvs. från och med den 11 juni 2021.
 
  © 2017 Jure AB