Prop. 2021/22:165 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen - 202122165 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:165 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
   
 
Titel:Prop. 2021/22:165 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
Utgivningsår:2022
Omfång:165 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122165
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:165
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Vissa fall av skattenedsättningar inom energibeskattningen utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Dessa stöd har antingen godkänts genom beslut av Europeiska kommissionen eller omfattas av någon av gruppundantagsförordningarna på statsstödsområdet. En förutsättning för att stöd av det här slaget ska få förekomma är att vissa uppgifter lämnas till kommissionen för offentliggörande. Kommissionen har nu ändrat vissa krav för vilka uppgifter som ska lämnas. I propositionen föreslås därför ändringar för att följa de nya kraven. Ändringarna innebär att de uppgifter som ska lämnas om stödmottagare utvidgas till att omfatta även uppgifter om s.k. primär jordbruksproduktion om stödmottagaren är ett företag som bedriver yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet. Även reglerna för återbetalning av bränsleskatt och skatt på el ändras så att ett villkor för att få skatteåterbetalning är att ”uppgifter om stödmottagare” lämnas för de stöd som överstiger 15 000 euro per stödmottagare och kalenderår för stöd till yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet.

Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB