Prop. 2021/22:169 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter - 202122169 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:169 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
   
 
Titel:Prop. 2021/22:169 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Utgivningsår:2022
Omfång:347 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122169
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:169
Ämnesord:Krediträtt , Skatterätt , EU-rätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter ska, med vissa undantag, börja tillämpas den 12 augusti 2022. Propositionen innehåller förslag till kompletterande bestämmelser till EU- förordningen.


Det föreslås i huvudsak att

- Riksgäldskontoret ska utses till resolutionsmyndighet,

- regeringen ska utöva vissa av det behöriga ministeriets funktioner enligt EU-förordningen,

- det ska införas möjlighet till två temporära statliga stöd till centrala
motparter,

- de nya stöden liksom de stöd som följer direkt av EU-förordningen ska finansieras av stabilitetsfonden, och

- det ska införas bestämmelser om ingripande mot personer som ingår i ledningen för en central motpart när den centrala motparten har åsidosatt vissa skyldigheter enligt EU-förordningen

Förslagen innebär att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen och att ändringar görs i bl.a. lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, lagen om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 12 augusti
2022.
 
  © 2017 Jure AB