Prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning - 202223072 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning
   
 
Titel:Prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning
Utgivningsår:2023
Omfång:118 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:72
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I april 2021 antog Europa­parlamentet och rådet en ny förordning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­resenärer. Förord­ningen innehåller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förseningar och vilken information rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att underl­ätta resandet för personer med funktions­nedsättning eller nedsatt rörlighet.

Regeringen föreslår lagändringar med anledning av den nya tåg­passagerar­förordningen. Undantag från förord­ningen ska göras för lokala och regionala tågresor. Sådana resor ska även fortsätt­nings­vis regleras av lagen (2015:953) om kollektiv­trafik­rese­närers rättigheter. I den lagen införs ett undantag från rese­närens rätt till prisavdrag om en förse­ning beror på en extra­ordinär händelse, såsom extrema väder­leks­förhållanden eller en större folk­hälso­kris. Detta motsvarar ett liknande undantag från järn­vägs­före­tagens ersätt­nings­skyldig­het som har införts i tåg­passagerar­förord­ningen. Järnvägstrafik som bedrivs för historiska ändamål eller turism ska också undantas från förord­ningens tillämp­nings­område.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2023.
 
  © 2017 Jure AB