Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XIV av Schultz Mårten, Karlervik Johanna, Sapa Patryk, red. - 9789172239050 - Jure bokhandel

 

 
 
Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XIV
   
 
Författare:Schultz Mårten , Karlervik Johanna , Sapa Patryk , red.
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XIV
Utgivningsår:2023
Omfång:375 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239050
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 41
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 625 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.

Sedan 2007 har Stockholm Centre for Commercial Law varit ett nav i den svenska forskningen i kommersiell rätt. Centrets forskare har genom åren publicerat åtskilliga böcker och uppsatser. Denna årsbok sammanställer uppsatser som Centrets medarbetare har publicerat under året men innehåller också nytt material. Syftet med dessa årsböcker är att visa på bredden i verksamheten vid Centret och att ge en möjlighet för de anslutna forskarna att få en bredare spridning av sina resultat. I denna volym är många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns uppsatser i avtalsrätt, allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, europarätt, fastighetsrätt, försäkringsrätt, processrätt, obeståndsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, skiljemannarätt och interdisciplinära ämnen.


Innehåll/Table of Contents


Innehåll 5

Förord 7

Skadeståndslagen och principalansvaret – reglering av en ansvarsrelation 9
Mia Carlsson

MiCA is Coming – Are You Ready? 49
Some Comments on the Markets in Crypto-AssetsRegulation from
a Swedish Perspective
Kelly Chen

Skatterådgivarens ansvarsbegränsning 61
Lars Gorton och Eva Lindell-Frantz

Kan prejudikatkvaliteten förbättras? 77
Lars Heuman

Bör ansvarsregeln avseende ren förmögenhetsskada i SkL tas bort? 107
Jan Kleineman

Regleringen av den svenska marknaden för företagsobligationer:
en översikt 115
Jens Andreasson och Erik Lidman

Nya förmånsrätter på grund av internationell rättsutveckling 139
Göran Millqvist

Andelsinkongruens och jordabalkens tillbehörsreglering 151
Estrids hus
Jori Munukka

Skatteverkets kommunikationsskyldighet och bevisrätten – några reflektioner ur ett rättssäkerhetsperspektiv 163
Caroline Nordklint

Vad krävs för att ansvarsbegränsande försäkringsvillkor ska
kunna göras gällande? 189
Marcus Radetzki

Tilläggsköpeskilling och lojalitet vid företagsöverlåtelser 211
Christina Ramberg

Fenomenet länkning i ljuset av EU-domstolens dom i mål
C-392/19, Bild-Kunst 219
Jan Rosén

Äganderätt, målvaktsproblematik och exekutionsrättsliga
utmaningar 233
Johan Sandstedt

Rättsutlåtanden 293
Mårten Schultz

Naturagäldenärens avhjälpanderätt 305
Christopher Spreigl

Hur slår villkor om anmälan av ersättningsanspråk mot den skadelidandes direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring? 347
Jessika van der Sluijs

Författarförteckning 367

Tidigare utgivning i Centrets skriftserie 371
 
  © 2017 Jure AB