Prop. 2022/23:84 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen - 202223084 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:84 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen
   
 
Titel:Prop. 2022/23:84 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen
Utgivningsår:2023
Omfång:23 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:84
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon.

Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.

Förslaget syftar till att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ. Förslaget förväntas också minska den administrativa börda för både arbetsgivare och anställda som redovisning av denna förmån i dag är förenad med.

De tillfälliga bestämmelserna medför ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter ikraftträdandet. Bestämmelserna föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2026.
 
  © 2017 Jure AB