Prop. 2022/23:112 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen - 202223112 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:112 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
   
 
Titel:Prop. 2022/23:112 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
Utgivningsår:2023
Omfång:33 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:112
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Vissa fall av skattenedsättningar inom energibeskattningen utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Stöden har antingen godkänts genom beslut av Europeiska kommissionen eller omfattas av någon av gruppundantagsförordningarna på statsstödsområdet.

Kommissionen har föreslagit förändringar i de gruppundantagsförordningar som tillämpas bl.a. på energiskatteområdet. Ändringarna innebär bl.a. nya regler om offentliggörande och information som innebär att tröskelvärdena för rapporteringsskyldighet och beloppsintervallen för rapporteringen ändras. Ändringarna i förordningarna innebär också att den rättsliga grunden för statligt stöd i form av skattenedsättning för bränsle och el som används inom fiskeri- och vattenbrukssektorn ändras den 1 juli 2023. Slutligen innebär förändringarna att nedsättningen av skatten på viss dieselanvändning inom jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet inte får vara större än att stödmottagarna betalar minst den minimiskattenivå som föreskrivs i det så kallade energiskattedirektivet.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om skatt på energi för att de stöd som i dag omfattas av gruppundantagsförordningarna ska kunna undantas även framöver.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB