Ds 2001:30 Finansieringen av kommunkontosystemet - 9138214881 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2001:30 Finansieringen av kommunkontosystemet
– en översyn
   
 
Titel:Ds 2001:30 Finansieringen av kommunkontosystemet – en översyn
Anmärkning:Prop. 2001/02:112. Se även SOU 2001:50.
Utgivningsår:2001
Omfång:93 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214881
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:30
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian belyses olika alternativa modeller för finansiering av kommunkontosystemet och deras konsekvenser. Alternativ 1-3 är möjliga att genomföra utan att konkurrensneutraliteten försämras. Alternativ 4 betraktas som orealistiskt eftersom det innebär att konkurrenssnedvridningen får fullt genomslag. Här är alternativen:

1. Kommunkontosystemet läggs in på statsbudgetens inkomstsida i kombination med en nivåsänkning av statsbidragen.
2. Nuvarande system bibehålls, men med en skärpning av de institutionella ramarna för avgifterna.
3. Kommunkontosystemet läggs in i statsbudgeten med bibehållen kommunal självfinansiering. Bruttoredovisning införs.
4. Återgång till den ordning som gällde före 1991.
 
  © 2017 Jure AB