Folkrättsligt ansvar av Lysén Göran - 9176784959 - Jure bokhandel

 

 
 
Folkrättsligt ansvar
– En studie av EG/EU och dess medlemsstater
   
 
Författare:Lysén Göran
Titel:Folkrättsligt ansvar – En studie av EG/EU och dess medlemsstater
Utgivningsår:2002
Omfång:506 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784959
Produkttyp:Inbunden
Serie:Studies in International Law, Uppsala University Swedish Institute of International Law nr. 14
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 641 SEK exkl. moms

 

I det internationella samhället gäller folkrätten för dess rättssubjekt oaktat subjektens karaktär. Staterna - vilka av tradition är de främsta rättssubjekten - har mellan sig skapat den folkrättsliga ordningen, vilken i huvudsak bygger på avtal mellan dessa i en eller annan form. För åtagna förpliktelser gäller principen om pacta sunt servanda, och brott mot denna princip medför internationellt ansvar för staterna. De grundläggande ansvarsreglerna för stater är också tillämpliga på andra folkrättssubjekt, t.ex. internationella organisationer som FN och EG. Utifrån dessa grundläggande förhållanden studeras EG/EU med avseende på dess folkrättsliga ansvar både inom EG/EU-regimen och externt i förhållande till tredje land. I dessa sammanhang uppkommer också frågan om medlemsstaternas folkrättsliga ansvar. För svensk del behandlas ansvaret utifrån statsrättsliga aspekter i ljuset av folkrätt och EG-rätt.
 
  © 2017 Jure AB