Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen av Pålsson Lennart - 9139203158 - Jure bokhandel

 

 
 
Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen
– Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området
   
 
Författare:Pålsson Lennart
Titel:Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen – Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området
Anmärkning:Denna bok ersätter Pålssons tidigare bok Bryssel- och Luganokonventionerna, 1995. Ny upplaga utkommer preliminärt i september 2008 (ny titel: Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna).
Utgivningsår:2002
Omfång:377 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139203158
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 182
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en systematisk framställning av Bryssel- och Luganokonventionerna samt Bryssel I-förordningen. Tyngdpunkten läggs på förordningen, som är eller i vart fall väntas bli det viktigaste av de tre instrumenten.

Boken bygger främst på rättspraxis, förarbeten och litteratur till Bryssel- och Luganokonventionerna. I synnerhet har EG-domstolens tolkningsavgöranden till Brysselkonventionen genomgående beaktats. Denna praxis är av avgörande betydelse också för tolkningen av Luganokonventionen och står sig till största delen även när det gäller tolkningen av Bryssel I-förordningen.

Genom Bryssel- och Luganokonventionerna samt Bryssel I-förordningen har gemensamma regler om domstols behörighet och om "fri rörlighet för domar" i privaträttsliga tvister införts i EU- och EFTA-staterna. Härigenom har dessa stater i väsentliga hänseenden kommit att utgöra ett enda jurisdiktionsområde. I svensk rätt har de nämnda regelverken medfört en djupgående omvandling och europeisering av den internationella processrättens mest centrala delar. De har också stor praktisk betydelse för svensk utrikeshandel.
 
  © 2017 Jure AB