Proportionalitetsprincipen i skatterätten av Moëll Christina - 9154425719 - Jure bokhandel

 

 
 
Proportionalitetsprincipen i skatterätten
   
 
Författare:Moëll Christina
Titel:Proportionalitetsprincipen i skatterätten
Utgivningsår:2003
Omfång:331 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154425719
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 147
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Proportionalitetsprincipen är en av de viktigare grundläggande rättsprinciperna, och den åberopas i dag i många olika sammanhang. Skatterätten är inget undantag. I denna bok studeras principens närmare innebörd på det skatterättsliga området.

Inledningsvis redogörs för proportionalitetsprincipens ursprung och dess betydelse i tysk, fransk, engelsk och svensk rätt samt i Europarätten, dvs. i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i EG-rätten. Vidare beskrivs några metoder för intresseavvägningar. Mot denna bakgrund undersöks sedan hur principen kommer till uttryck i olika delar av skatterätten, framför allt i förfarandereglerna, i sanktionssystemet och i den materiella rätten. Avslutningsvis diskuteras vilken lagstiftningsteknik som i skilda sammanhang bör väljas för att låta principen på lämpligt sätt få genomslag i den svenska skatterätten.
 
  © 2017 Jure AB