Plan- och bygglagen av Andermyr Siv Ann - 917345088X - Jure bokhandel

 

 
 
Plan- och bygglagen
– Lagtexten med sidoförfattningar samt cirkulärförteckning
   
 
Författare:Andermyr Siv Ann
Titel:Plan- och bygglagen – Lagtexten med sidoförfattningar samt cirkulärförteckning
Anmärkning:Gällande lydelse den 1 juli 2000.
Utgivningsår:2000
Omfång:285 sid.
Förlag:Kommentus
ISBN:917345088X
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Denna bok innehåller lagtexterna till plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, lagen om exploateringssamverkan, utdrag ur miljöbalken m.fl. författningar av byggnadsteknisk natur. Samtliga författningar har uppdaterats till den 1 juli 2000. Författningsändringarna finns angivna i en särskild förteckning med aktuella nummer i Svensk författningssamling (SFS). Ett utdrag ur miljöbalkens 3-6 kapitel har tagits med i lagtextsamlingen. Här finns bestämmelser om hushållning med mark, vatten, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar. I boken finns även en uppdaterad förteckning över Boverkets gällande föreskrifter och allmänna råd samt Svenska Kommunförbundets gällande cirkulär i plan- och byggfrågor.
 
  © 2017 Jure AB